Jak uniknąć strat w biznesie w czasie kryzysu?

Ostatnie lata, naznaczone piętnem pandemii oraz wojny, doprowadziły do licznych zmian zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i ekonomicznej. Zdarzenia te podkreśliły konieczność wdrażania rozwiązań, które pozwalają uniknąć strat w biznesie w czasie kryzysu. 

Wyzwania współczesnych przedsiębiorstw 

Prowadzenie biznesu w obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej stanowi ogromne wyzwanie. Wśród problemów, z jakimi muszą się zmagać współcześni przedsiębiorcy, należy wymienić przede wszystkim: 

 • niestabilne łańcuchy dostaw, 
 • wzrost cen surowców, 
 • rosnącą inflację, 
 • niskie bezrobocie. 

Od firm wymaga się elastyczności i innowacyjności, a także wdrażaniu rozwiązań służących zmniejszaniu śladu węglowego prowadzonej działalności i obniżeniu jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obowiązkowym punktem w strategii organizacji przedsiębiorstwa stały się w ostatnich latach kwestie zrównoważonego rozwoju. 

W jaki sposób minimalizować wpływ zagrożeń na ciągłość działania firmy? 

Zakłócenia w działalności biznesowej stanowią poważne zagrożenie dla ciągłości działania firmy. By upewnić się, że mimo pojawiających się przeszkód dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest możliwe, konieczne jest skuteczne reagowanie i szybkie odzyskiwanie energii po awariach i różnego typu zakłóceniach. 

Sposobem na zminimalizowanie wpływu zagrożeń na pracę firmy jest wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania, który wpływa na jej zrównoważony rozwój i zapewnia długofalowe bezpieczeństwo. Zalety wdrożenia tego systemu uwidaczniają się w obliczu nieprzewidzianych i często niezależnych od przedsiębiorstwa wydarzeń, zachodzących  nie tylko w obszarze gospodarczym, lecz także klimatycznym i dotyczącym zdrowia publicznego. 

Funkcjonowanie systemu zarządzania ciągłością działania 

System zarządzania ciągłością działania, czyli BCMS (ang. Business Continuity Management System), jest systemem zarządzania, który ma na celu zapewnienie ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych w sytuacjach awaryjnych i w wypadku wystąpienia szkód. Dzięki niemu firma uzyskuje gwarancję ciągłego rozwoju i doskonalenia. 

System zarządzania ciągłością łączy ze sobą różnorodne metody, procedury i zasady. Dzięki holistycznemu podejściu, pozwalającemu na identyfikację potencjalnych zagrożeń i wpływów tych zagrożeń na działalność biznesową, możliwe jest budowanie odporności organizacyjnej. System zarządzania ciągłością działania zwiększa odporność firmy na wydarzenia losowe i zapewnia jej lepszą płynność finansową. Dzięki niemu przedsiębiorstwo ma również: 

 • zdolność do całościowego, efektywnego kontrolowania czynników ryzyka, 
 • zdolność do przewidywania potencjalnych zakłóceń oraz sytuacji kryzysowych i przygotowania się na ich wystąpienie, 
 • umiejętność właściwego reagowania w obliczu sytuacji kryzysowych, 
 • umiejętność skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. 

Poprzez skuteczne wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania firma jest w stanie poprawić swój wizerunek w oczach klientów, dostawców i różnorodnych organów regulacyjnych. Poprawne funkcjonowanie tego systemu wpływa więc na polepszenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku i przekłada się na osiągnięcie większych przychodów. 

Jak przygotować system zarządzania ciągłością działania w firmie? 

Wymagania dla systemu zarządzania ciągłością działania w firmie określa norma ISO 22301. Opisywane przez nią dobre praktyki mogą zostać zaimplementowane we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na ich wielkość oraz branżę, w jakiej działają. Na wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w firmie zgodnie z normą ISO 22301 mogą się więc zdecydować wszystkie organizacje, które chcą: 

 • być przygotowane na skuteczne reagowanie w obliczu nieoczekiwanych incydentów, 
 • uchronić się przed stratami finansowymi, 
 • uchronić się przed szkodami o charakterze wizerunkowym. 

Firma może samodzielnie wdrożyć u siebie system zarządzania ciągłością działania. Implementacją wymogów standardu ISO 22301 zajmuje się posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownik lub manager. Z pomocą w opracowaniu i wdrożeniu najlepszych rozwiązań może mu przyjść zespół projektowy. 

zarządzanie

Wiedzę i kwalifikacje niezbędne do przygotowania skutecznego systemu zarządzania ciągłością w firmie można zdobyć na specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez profesjonalne ośrodki. Umożliwiają one dogłębne zapoznanie się z normą i stawianymi przez nią wymogami, a także opanowanie zasad przygotowywania i przeprowadzania audytów zgodności systemu zarządzania ciągłością w firmie ze standardem ISO 22301. 

W trakcie szkolenia omawiane są najtrudniejsze obszary audytowe oraz praktyczne case studies opisujące skuteczne metody ich weryfikacji. Dzięki temu każdy uczestnik zostanie doskonale przygotowany do implementacji systemu zarządzania ciągłością działania w firmie.