Jak długo jest ważny audyt energetyczny?

Poprawnie wykonany audyt energetyczny jest profesjonalnym dokumentem, który dokładnie określa charakterystykę energetyczną budynku. Rezultatem przeprowadzonej weryfikacji jest sporządzenie czynności, które należy podjąć w celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, dzięki zmniejszeniu zużycia energii i ograniczenia kosztów ogrzewania.

Jak wygląda proces uzyskania audytu energetycznego?

Niezależnie czy audyt jest przeprowadzony w dużych przedsiębiorstwach, czy mniejszych budynkach jego specyfika jest podobna.

Jeśli chodzi o audyt przedsiębiorstwa to, jest on obowiązkowy w jednym z dwóch przypadków: firma zatrudnia powyżej 250 pracowników lub jej obrót (z poprzednich dwóch lat) jest wyższy niż 50 mln euro i posiadają sumę aktywów powyżej 43 mln euro.

Z obowiązku przeprowadzenia kontroli, zwolnione są małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy, które są zarejestrowane w systemie ekozarządzania oraz audytu EMAS pod warunkiem, że w ramach wymienionych systemów przeprowadzono audyt energetyczny.

Zapis w ustawie jasno określa, że audytorem musi być osoba niezależna od przedsiębiorcy np. firma zewnętrzna, która posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikację oraz doświadczenie zawodowe.

Audytor rozpoczyna audyt od analizy dokumentów budynku, a także przeprowadza rozmowę z właścicielem bądź zarządcą budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji. Pozwala to na rozeznanie, z jakich materiałów jest wykonany dany obiekt oraz ustalenie wysokości ponoszonych kosztów związanych z użyciem energii. Następnie weryfikuje instalacje grzewcze, oświetlenia, klimatyzację, ponadto sprawdza ściany, okna, sufity, oraz dach.

W przypadku budynku mieszkalnego ważna jest technologia podłóg, ścian zewnętrznych, a także stropów. Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien udzielić informacji na temat wysokości kosztów związanych z zużyciem energii. W dalszej kolejności możliwa jest analiza ilości zużywanej energii.

Po przeprowadzonej procedurze audytor przygotowuje w formie pisemnej swoje spostrzeżenia dotyczące obszarów, gdzie zużycie energii jest nieefektywne. Analizuje je wraz z właścicielem lub zarządcą budynku, poddając propozycję zmian, uwzględniając jego możliwości finansowe.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny ma za zadanie doprowadzić do efektywniejszego wykorzystania energii, co spowoduje obniżenie rachunków.

Jak długo jest ważny audyt energetyczny?

W przypadku przedsiębiorstw audyt energetyczny musi być wykonywany co 4 lata. Jest to uregulowane prawnie na mocy ustawy. Po jego zakończeniu w ciągu 30 dni należy powiadomić Urząd Regulacji Energetyki, ponieważ ta instytucja jest upoważniona do rozliczenia właściciela firmy z wykonania obowiązku.

Skutkiem nieprzeprowadzenia audytu jest nałożenie na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 5% uzyskanego przychodu w poprzednim roku podatkowym.

Co ważne, dokumentację z przeprowadzonego audytu należy przechowywać do kontroli przez okres 5 lat.

Świadectwo energetyczne sporządzone dla budynku mieszkalnego jest ważne 10 lat.

Co trzeba zrobić, aby przedłużyć/odnowić audyt energetyczny?

Jeśli w trakcie ważności świadectwa przeprowadzonego audytu dokonywana jest modernizacja budynku, która ma wpływ na zmianę energetyczną, wtedy konieczne jest przeprowadzenie nowego audytu. W przypadku braku wykonywania prac budowlanych audytor ma za zadanie potwierdzić aktualność wystawionego wcześniej świadectwa i przedłużyć go o następne 10 lat.

Duże przedsiębiorstwa (jeśli nie są zwolnione z obowiązku) nie mają takiej możliwości. W ich przypadku przeprowadzenie audytu co 4 lata jest konieczne.

Audyt energetyczny

Z jakimi kosztami wiąże się audyt energetyczny?

Na wysokość ceny ma wpływ kilka czynników. Należą do nich m.in. rodzaj obiektu, wymiar powierzchni budynku, jego przeznaczenie oraz stopień skomplikowania bryły, konstrukcja przegród wewnętrznych i zewnętrznych, typu ogrzewania i wentylacji, stanu dokumentacji, a także region kraju, w którym jest wykonywany audyt.

Średni koszt audytu wynosi:

  • budynek jednorodzinny cena od 1000 zł,
  • budynek wielorodzinny cena od 1800 zł,
  • budynek niemieszkalny (powyżej 1200 m2) cena od 3000 zł

W przypadku przedsiębiorstw ceny zazwyczaj są ustalane indywidualnie.

Ceny energii z roku na rok są coraz wyższe, dlatego przeprowadzenie rzetelnego audytu, możne znacznie ograniczyć ponoszone koszty. Przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu oraz środków finansowych przyniesie korzyść w postaci wartościowego raportu. Ekspercka analiza, diagnoza i propozycje przeprowadzenia konkretnych zmian, znacznie ułatwią właścicielowi lub zarządcy przeprowadzenie modernizacji mającej na celu efektywniejsze zużycie energii. Przełoży się to również na znaczne obniżenie ponoszonych kosztów finansowych.