Studnia głębinowa a warunki geologiczne

W prawie budowlanym istnieją ścisłe przepisy, które dotyczą budowania studni głębinowej. W ustawie zawarte są wszystkie normy, jakie powinny spełniać prace związane z budowaniem studni. Sprzyjające warunki geologiczne umożliwią nam bezpieczne wykopanie lub wywiercenie studni.


Teren wokół studni musi zostać odpowiednio utwardzony na odległość 1 metra. Sama studnia musi zostać wybudowana na działce spełniającej odpowiednie warunki. Przede wszystkim, działka musi gwarantować właściwe odległości studni. Przy planach budowy, brana jest pod uwagę odległość od ogrodzenia, przydrożnego rowu, od innych budynków czy od ścieków.

Warto również dodać, że na warunki geologiczne składa się również objęcie naszej działki szczególną ochroną. Jeśli ochrona taka dotyczy terenu, na którym planujemy wybudować studnię, będzie to przeszkoda w wykonaniu odwiertu.

Badanie geologiczne

Gdy podejmujemy decyzję o budowie studni głębinowej, musimy wykonać ważne badania geologiczne. Przez przeprowadzenie badań, możliwe jest poznanie i zobrazowanie budowy gruntu i warunków hydrogeologicznych. Celem badań geologicznych jest uzyskanie szczegółowych informacji odnośnie tzw. profilu litologicznego. Określa on głębokość poszczególnych warstw wodonośnych i ich stanu. Dzięki takiemu badaniu, możemy dokładnie dopasować rodzaj rur oraz ich szerokość. Poza tym, łatwiej i dokładniej będziemy mogli dopasować długość i głębokość filtra. Czynniki te mają ogromny wpływ na wydajność studni głębinowej oraz na kwotę, jaką należy przeznaczyć na jej budowę. Przeprowadzenie badania geologicznego wiąże się również z wykluczeniem wykonania otworu studziennego. Niemożność zbudowania studni następuje wtedy, gdy w miejscu planowanej budowy nie wykryto warstw wodonośnych.

Odwierty geologiczne

Odwierty geologiczne – za: Wikimedia.org [domena publiczna]

Rodzaje studni głębinowych

Istnieją 4 podstawowe rodzaje, na jakie dzieli się studnie głębinowe. To, jaki typ studni zostanie wybudowany na danym terenie, zależy od warunków jakie na nim panują. Każda ze studni ma bowiem swoje parametry i wymagania, przez co należy dopasować właściwy typ studni, jaki zostanie zbudowany na naszej działce. Szczegółowe informacje na temat rodzajów studni prezentuje firma Grupa Geologiczna, która specjalizuje się w usługach geologicznych. Przejdźmy do szczegółów:

  • Studnia wiercona/ głębinowa – woda z takiej studni jest wydobywana z warstw wodonośnych, które znajdują się na głębokości poniżej 15 – 20 metrów. Budowa takiej studni odbywa się poprzez wykonaniu odwiertu w ziemi za pomocą specjalnego sprzętu. Do tak wykonanego otworu, wprowadza się specjalne rury o małej średnicy.
    woda ze studni wierconej może nadać się do spożycia, dzięki temu, iż warstwy wodonośne są przykryte przynajmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną.
  • Studnia artezyjska – powstaje poprzez wiercenie otworów do wód artezyjskich. Są to warstwy wodonośne, znajdujące się głęboko pod ziemią. Woda w tych warstwach ma szczególnie wysokie ciśnienie hydrostatyczne.
  • Studnia abisyńska – budowanie tego typu studni odbywa się poprzez wywiercenie otworu w ziemi za pomocą grubej rury, zakończonej stożkowatym ostrzem. Wodę ze studni abisyńskiej wydobywa się na głębokości od 5 do 7 metrów. Czerpanie wody odbywa się poprzez zastosowanie pompy ręcznej. W większości przypadków, studnie tego typu są budowane na terenach, których poziom wód podziemnych jest szczególnie wysoka.
  • Studnia kopana (inaczej kręgowa lub szybowa) – woda w takiej studni znajduje się w nisko położonych warstwach wodonośnych. Wodę wydobywa się z głębokości nie większej niż 4 metry. Wnętrze studni zabezpieczają betonowe kręgi, by nie osypywała się ziemia. Tego typu studnia może być wykopana poprzez użycie np. mini koparki. Dość często jednak, otwory są kopane ręcznie.